Materialet vårt

Materialet vårt

Ut ifra vårt syn på barnet har Planetringen Barnehage tatt et bevisst valg, iforhold til hvilket materiale vi ønsker å ha i barnehagen.

Vi er opptatt av å skape gode møteplasser for barna, der lek, læring, samarbeid og relasjoner utvikles.

Materialet vi velger er ofte gjennbruksmaterialet,udefinerbart slik at barna selv kan velge hva det materialet brukes til. Det konkrete og udefinerbare materialet brukes sammen. Materialet som enhver tid befinner seg tilgjengelig, skal utfordre og inspirere barna til ulike aktiviteter og lek. Miljø og materialet skal innby til aktiviteter som barnet selv kan være med å  påvirke.

Vi ser at materialet inspirerer og skaper muligheter, fremmer dialog og undring, samarbeid og forskning. Materialet utfordrer, gir motstand og  åpner for kritisk tenkning. 

Våre valg av materialer har endret pedagogenes måte å tenke på. Barn utfordrer oss og hverandre i hvordan de velger å bruke materialet.  

"I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre".

Rammeplan for barnehager 2017 s. 22

Leire

Leire

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet