Det siste året i barnehagen

Det siste året i barnehagen

Det siste året i barnehagen er førskolegruppa i Ugletårnet, som er vår uteavdeling. På barnehagen har vi organisert oss i aldershomogene grupper og vi har gode erfaringer med å dele etter alder. Jevnaldrende barn har ulikt utviklingsnivå men forskjellene er ikke for store. Førskolegruppa er ikke ei friluftsavdeling men en uteavdeling, der uteliv, innetid og tur verdsettes like mye. 

Uteområdet på Ugletårnet har ikke gjerder og er et område uten statiske lekeapparat. 

Vi ser på det fysiske miljøet og materialet som en del av det pedagogiske arbeidet.  Vi mener at det fysiske miljøet har stor betydning for godt samspill, gode læringsarenaer og ulike muligheter.

IMG_2394.JPG

Når vi tilrettelegger for førskolegruppa ute tenker vi at det må være tilrettelagt for ulike aktiviteter og leik, barn trenger variasjon, de har ulike uttrykksmåter.

Vi har laget møteplasser som kritt-tavle, hamring, veving,steiner med tall, malte stubber m.m.

IMG_2629.JPG
IMG_0827.JPG
IMG_2736.JPG
FullSizeRender.jpg
IMG_2538.JPG

I gapahuken har vi kasser med ulikt materialet  som tall, bokstaver, kunstgress, former, sylinder, rør osv. Materiale byttes ut etter interesser, årstid og nye impulser.

Gapahuken er en viktig møteplass for oss og vi er opptatt av at atmosfæren skal være god. Der har vi måltider, samtaler, høytlesning, hører lydbøker, musikk og synger. Det er en plass der hele gruppa møtes.

IMG_5585.JPG
IMG_2569.JPG
IMG_2628.JPG

Terrenget rundt ugletårnet kan inviterer til kroppslig aktivitet. Der finnes stubber, store steiner, trær, fotballbane, skøytebane, terreng for sykling, bakke for rulling, ski og aking.

IMG_5577.JPG
KVKR2344.JPG

De får allsidige opplevelseserfaringer, de motoriske ferdighetene blir utfordret, de får kjenne på koordinasjon, fysiske egenskaper, mestring og utvikling. 

De opplever å vurdere og mestre risikofylt lek gjennom kroppslige erfaringer ved å sykle, rulle ned ei skråning, løpe på rullene, hoppe fra stubbe til stubbe, klatre i trær og løpe i skogen.

Barna svarer på omgivelsenes invitasjon, alt etter hva som kommer i deres vei og fanger deres interesse. 

Vi observerer at barn i førskolealder søker regel-leiker og i Ugletårnet leker de bla. "Haien kommer"," Alle mine kyllinger", "Rødt lys", "Boccia" og "Kubb". Vi kan se at noen vil følge reglene som er satt for lekene mens andre vil forandre dem litt. Det forhandles og barna går gjennom både demokratiske samtaler og  gode læringsprosesser. 

IMG_2754.JPG

Miljøet kan også inspirere til utforskning av småkryp, insekter, røtter, trær, blomster, bærbusker, vann, is og naturmaterialer. Barnas nysgjerrighet og naturlige kjærlighet til naturen er drivkraften. Gjennom lek skaffer de seg erfaringer og forståelse. Barnas frie rom for kreativitet, utforskning, nysgjerrighet, skapertrang, prøving  og finne problemløsninger skjer i lek med deres egne premisser. Dette et barnas utviklingsunivers. 

IMG_2704.JPG
IMG_2712.JPG
IMG_5582.JPG
FullSizeRender.jpg

I det fysiske miljøet inne på Ugletårnet har vi et stort og romslig bord med tanke på at  her skal det være godt å jobbe sammen, sitte sammen, se hverandre, dele erfaringer og kunnskap.

IMG_2623.JPG

Vi har ulikt, ukronkret og konkret materialet med ulike bruksområder ut ifra hver enkelt barns tanker og teorier. I tillegg har vi tilgang på bla. maling,  ark, tegnesaker, spill, bøker og stoff. 

IMG_2312.JPG
IMG_2625.JPG
IMG_2734.JPG
IMG_2311.JPG
IMG_2728.JPG
IMG_2732.JPG

VÅRT LÆRINGSSYN

Vi tror at lek og trivsel må ligge til grunn for all læring og mestring og må tilpasses hvert barn for alle barn lærer ulikt.Vi tror at læring er en aktiv prosess der barnet er motoren i sin søken. Vi tror at læring skjer i samhandling med miljøet, aktiviteter og tidligere erfaringer.Vi tror at barn kan bidra i egen og andres læring.  Vi tror at læring og kunnskap bygges opp gjennom barnas aktiviteter og deltagelse i aktiviteter. Vi tror at barn lærer best sammen med jevnaldrende. Vi tror at læring skjer ved undring og refleksjon. Vi tror at læring skjer når den er meningsfull for barna. 

FullSizeRender.jpg
IMG_5580.JPG
IMG_2574.JPG
IMG_2230.JPG

VOKSENROLLEN

Personalet i barnehagen har årsplanen, rammeplanen og barnehageloven som bakteppe for jobben vi gjør. 

Vår arbeidsmåte er pedagogisk dokumentasjon og UDIR har beskrevet pedagogisk dokumentasjon som arbeidsverktøy i den pedagogiske virksomheten slik:

"Pedagogisk dokumentasjon er et arbeidsverktøy der man observerer, dokumenterer, deler, reflekterer, tolker og tar valg, en eksperimenterende og undersøkende holdning, som ikke alltid kommer i en bestemt rekkefølge". 

Vårt syn på barn er at de er kompetente. Vi legger tilrette miljøet slik at barn kan mestre selv. Vi må gi barna verktøy som gjør dem selvhjulpen på sitt utviklingsnivå og se hva som utløser læringssituasjoner.

Vår oppgave er ikke å være kunnskapsformidlere til barna, men å sammen skape og å finne ut av det vi søker. Barna er motoren i sin søken etter å forstå og lære. Voksenrollen er å være tilgjengelig, utfordre, tilrettelegge, veilede, observere, gjødsle uten å bli hovedperson. Gjennom aktiviteter blir vi kjent med hverandre, vi skaper relasjoner og finner ut hvor og når vi kan utfordre i videre i læringsprosesser. Det kan være når vi tegner, klatrer i trær, i påkledning eller å ordne opp i konfliktsituasjoner.

Vi tror på barns tanker og teorier og at alle kan tilføre noe og er opptatt av at demokratiet skal leve i førskolegruppa.  

Vi som voksne setter rammer med tanke på sikkerhet, det fysiske miljøet, kosthold og klær, men vi ønsker at alle skal få medvirke i det demokratiske fellesskapet.

En stor del av førskoledagen går ut på trening i sosial kompetanse. 

Når kan jeg hjelpe en venn? Når må jeg tilpasse meg? Hvor kan jeg bidra? Er det lov å være uenig? Kan vi ha ulike meninger? Når må jeg sette meg selv til side? Når må jeg stå opp for meg selv?

Barnet lærer i hvilken grad deres meninger og ønsker er mer , mindre eller like viktig. I tilegg lærer de å mentalisere, sette seg inn i hvordan den andre har det.

Dette er danning til livet:

"Danning skal sette barna i stand til å tenke selv, søke kunnskap, reflektere over og vurdere vedtatte sannheter,stille spørsmål og yte motstand på egne og andres vegne.De kan ikke manipuleres til å gjøre og tenke som den som oppdrar.

Danning handler om å utvikle kunnskap, verdier og holdninger sammen, gjennom dialog - hvor alle anerkjennes som selvstendige mennesker med følelser og tanker i en felles prosess."                                             

                                                                                                kilde:Anne Schjelderup

 

IMG_2242.JPG
Å påføre er skolens mandat. I barnehagen skal vi gjødsle. - Skrivesenteret. 

 

"Målrettet læring i barnehagen virker mot sin hensikt

  - kan være direkte skadelig for barnas språk -og tallforståelse". 

Det viser en ny og omfattende gjennomgang av internasjonal forskning på området. 

Dion Sommer, professor i utviklingspsykologi ved Universitet i Aarhus,har gått gjennom 400 forskningsrosjekter -og slår fast at veien til barnas læring går gjennom lek.

"Den klokkeklare konklusjonen er at jo tidligere man begynner med målstyrt læring, jo dårligere går det med barna videre i skole og utdannelsessystemet .Det finnes en forestilling om at små barn skal kunne lære via programmer, som voksne styrer,såkalt instruksjonpedagogikk. Men små barn lærer ikke på den måten, og det skremmende resultatet er at fremtidig kompetanse innen språkforståelse , matematikk og naturfag forverres -ikke forbedres", sier Sommer til Information.

Noen av undersøkelsen han refererer til viser at barna i stede blir mindre motiverte til å lære, får mer prestasjonsangst  og blir mere urolige. 

Sommer syns det er dypt ironiske at den type tidlig innsats man tror vil gi en bedre skolestart, fører til stikk motsatt. 

"Pendelen har svingt bort fra at lek er noe nyttig i forbindelse med læring, og til at man må/skal påvirke barnets intelligens og evner så tidlig som mulig.Små barn lærer ved å eksperimentere, ved å få den slags sansemotoriske erfaringer som barn i et lekende miljø".

IMG_0716.JPG
IMG_0695.JPG

LEK ER LÆRING - LÆRING ER LEK.

Borte, titt titt

Borte, titt titt

Er det snøballer?

Er det snøballer?