Avverge?

Avverge?

 

I ei gruppe med mennesker enten det er på barnehage, i skolen, i familien, på jobb eller på ulike fritidsaktiviteter er det bevegelse. Det er normalt at det oppstår utfordringer i et fellesskap med mangfold.

De ulike arenaene møter dette med ulike strategier. Vi i barnehagen reflekterer over om vi voksne skal avverge, komme i forkant eller forutse enhver situasjon?

Skal vi tilpasse oss slik at situasjoner ikke oppstår?

For hvem avverger vi situasjoner?  

Hvilke verktøy kan vi bruke i utfordrende situasjoner i steden for avverging? 

Når er det viktig at vi er i forkant og når kan vi la barna selv få erfaring med å løse konflikter og få kjenne på motgang?

Vi tenker at det skjer læring i enhver utfordrende situasjon og det er viktig å ikke unngå dem. Kjenne på ulike følelser, kanskje er skuffelse en ny følelse for noen mens andre har kjent på skuffelse mange ganger? 
Interessekonflikter og maktspill oppstår nå og da mellom barna.
Vi er opptatt av likeverdighet i samspillet, å respektere hverandre, å bruke det verbale språket  og å lytte til hverandre for å komme oss videre.

Vi ønsker at det skal være dynamikk i gruppa,det er ikke noe mål for oss med en hverdag uten konflikter. Vi tenker at forståelse er viktig og alle må få muligheten til å medvirke. Barna er hovedaktør i relasjonene og erfaringer gjør at vi kan regulere og tilpasse oss i møte med andre.

Det er godt forankret i barnehagene at vi stopper situasjoner der barn har vært uenige. Det er danning til livet i slike enkeltepisoder.

Personalet i barnehagen skal selvfølgelig være der som aktiv medspiller eller som aktiv observatør.

Vi mener også at om barnet får motstand i hjemmet, av sine nærmeste omsorgspersoner, gir nyttige erfaringer til å håndtere livet i gruppe i barnehagehverdagen og livet forøvrig.

IMAGE.JPG
Bøker for de minste barna

Bøker for de minste barna

Å frakte

Å frakte