Overgangen mellom barnehagen og skolen.

Overgangen mellom barnehagen og skolen.

I rammeplan står det om overgangen mellom barnehagen og skolen.

Skolen inviterer skolestarterne til innskriving i februar og en til to bli- kjentdager på våren, som er et samarbeid mellom skolen og foreldrene. 

Barnehagen, med samtykke fra foreldrene, gjennomfører overgangssamtaler til skolen i løpet av vårhalvåret.

Vi samarbeider med andre barnehager som har barn tilhørende samme skolekrets og har turer med lek i fokus, som inngang til å bli kjent.

Vi reflekterer hvilken tilnærming  til skolen barna skal ha, når de fremdeles går barnehagen:

Hva er hensiktsmessig? 

Hvordan?

Når er det tilstrekkelig ?

Er tilvenningen for barn eller foreldre?

Er vår egen praksis utdatert ? 

Forholder vi oss til vårt syn på barn?  

Hva er målet:

Bli kjent med barn fra andre barnehager?

Bli kjent med voksne fra andre barnehager?

Bli kjent med uteområdet til andre barnehager?

Bli kjent med uteområdet til skolen?

Bli kjent med nærmiljøet?

Bli kjent med skolebygget?

Er turene vi arrangerer en tilnærming til skolen?

Åpnes det opp og er det nok tid for nye vennskap i denne settingen?

Er det naturlig og meningsfullt for barna? 

I barnehagen jobbes det kontinuerlig med å gi  barna tro på egen evne og å møte nye erfaringer i livet også skolen.

Barnehagen gir barnet handlingskompetanse: på  livet i en aldershomogen gruppe, på selvstendighet, på mestring, på gode holdninger, på selvfølelse, på selvhevdelse, på tilpasning mm.

Når førskolebarna slutter i barnehagen er vårt pedagogisk mål at 6-åringen er rustet til å møte en ny hverdag. Vi mener barna har kompetanse på å bli kjent med  nye mennesker, nye rutiner, ny struktur, nye rom osv. Vi tenker også at den nye gruppa, gruppedynamikk og relasjonene skal dannes på skolen ved skolestart.

Har førskolebarna forutsetninger til å forestille seg hvordan skoledagen blir?

Følelsesmessig kan barna kjenne på glede, spenning, nyskjerrighet, forventninger og bekymringer med i ulike overganger og endringer i livet.

De eldste barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen  står det i rammeplan. Vi tenker at de eldste barna skal skal få glede seg over livet her og nå. De skal ha voksne rundt seg som er nyskjerrige sammen med barnet på skolen og andre ting når barnet selv søker.

Høsten 2018 kommer det til å starte motiverte barn med masse kunnskap om livet i sekken, den livslange læringen fortsetter i skolen. 

IMAGE.JPG

 Overgangen mellom barnehage og skole

Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning. Barnehagen og skolen bør utveksle kunnskap og informasjon som utgangspunkt for samarbeid om tilbudet til de eldste barna i barnehagen, deres overgang til og oppstart i skolen. Barnehagen må ha samtykke fra foreldrene for å dele opplysninger om enkeltbarn med skolen.

De eldste barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehagen og skolen. Barnehagen skal legge til rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen. Barnehagen skal bidra til at barna kan avslutte barnehagetiden på en god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner. Barna skal få bli kjent med hva som skjer i skolen og skolefritidsordningen.

Utforskningen fortsetter

Utforskningen fortsetter

Lek

Lek