Mobbeforebyggende

Mobbeforebyggende

Forskning sier at mobbing starter allerede i barnehagen.

 «Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette».

                             Rammeplan for barnehagen

Holdningsskapende arbeid er viktig, der både foreldre og barnehage har ansvar. Livet dannes gjennom møter med mennesker, holdninger og verdier. 

I barnehagen  er vi i situasjoner  der kommunikasjon og dialog er et viktig verktøy. Vi motiverer og støtter barna til å bruke språket og å delta i eget liv. 

Det oppstår hele tiden synlige og usynlige hendelser som vi prøver å fange opp. Vi tenker det er normalt og nødvendig, at det er bevegelse i gruppa. Vi er opptatt av at det ikke setter seg et negative mønster i gruppa, som gir dårlig gruppedynamikk.

For å få til et godt miljø i gruppa må vektbalansen være likeverdig. Et vektforhold med respekt for hverandre, der alle er like mye verdt og der verdsetter ulikhetene. 

Vi observere og prater om i barnegruppa:

Hvordan kan kroppsspråk oppfattes?

Hva betyr det å respektere hverandre? 

Hva er rettferdighet?

Kan andre vite hva du mener om du ikke er delaktig i dialogen?

Vi voksne reflekterer rundt: 

Kan ulik humor skape misforståelser slik at det kan oppleves negativt for noen? 

Kan misunnelse være en inngang til mobbing ? 

Kan vi voksne overtolke eller påføre barna våre tidligere erfaringer? 

Er vi voksne rundt barnet bevisst nok viktigheten av å være være en god rollemodell? 

Kan fremsnakking av mangfoldet være mobbeforebyggende?  

Kan barn regulere seg selv? 

Er grensesetting mobbeforebyggende ? 

Oppdrar vi til lydighet eller forståelse?   

Kan barn oppføre seg annerledes i gruppe? 

Passive deltakere på begge sider i en hendelse, må det kanskje jobbes mere med?  

Har vi voksne en formening om at de stillferdige ikke kan mobbe?

Krenkende væremåte fra voksne, hva gjør det med barnet? 

Ser   barnehage og foreldre faresignalene  i tidlig alder, eller gir vi ansvaret til skolen?

Tid til hverdags samtalen er avgjørende som mobbeforebyggende tiltak, både i hjemmet, i barnehagen og på skole. Dette gir barn handlingskompetanse, når voksne ikke er tilstede og de etterhvert blir mer og mer selvstendige. Vi har valgt å ikke bruke ferdige mobbe- program, men jobber med dette kontinuerlig og samarbeider med andre faginnstanser når det er nødvendig. 

 

IMAGE.JPG
Vann og kulde

Vann og kulde

Mat til fuglene

Mat til fuglene