Foreldremøte for Komet og Måne med tema: forebygging av mobbing

Foreldremøte for Komet og Måne med tema: forebygging av mobbing

Vi ønsker å sette søkelys mot hvordan vi i barnehagen, samt foreldre kan bidra i forebyggingen mot mobbing.

Vi vet at det oppstår utestenging og ekskludering. Barnehagen jobber med barna på en sosial arena. Hjemme jobbes det på individnivå.

Vi ser at barna allerede i 2- 3- års alder så smått begynner med utestengelse i leik. Da må vi starte arbeidet. Men hvordan?

I denne alderen går barna over fra å være JEG til VI i den sosiale sammenhengen. Her er vår rolle som voksen i barnehagen og foreldrerollen uhyre viktig.

Vi tenker at den dialogen og tilliten vi har bygget i relasjonen med foreldrene vil gjøre det lettere å samarbeide hvis det oppstår situasjoner der deres barn mobber eller blir mobbet.

“Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill. I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill med barn og voksne. Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. Barnas selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal få hjelp til å mestre balansen mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres behov.”(Rammeplan 2017)

Vi startet med å se denne videoen pluss en til for å sette i gang en tankeprosess før vi gikk i refleksjonsgrupper.

https://www.nrk.no/video/PS*176586

På forhånd hadde vi laget noen påstander som inngang til refleksjon i gruppene:

1.       Jeg synes det er bra at barnet mitt har en bestevenn i barnehagen.

2.       Jeg synes det er greit at barnet mitt spør etter ett spesielt barn når det kommer i barnehagen.

3.       Det er barnehage og skole som har ansvar for at det ikke foregår mobbing.

4.       Det er like viktig å jobbe med kroppsspråk som med det verbale språket i vår oppdragelse.

5.       Grensesetting er en viktig brikke i mobbeforebyggende arbeid.

6.       Jeg er bevisst viktigheten av min rolle for å skape et inkluderende fellesskap.

7.       Som forelder legger jeg føringer for hvem barnet mitt skal være venn med.

8.       Samarbeidet hjem-barnehage er viktig i arbeidet med forebygging av mobbing.

Hviling.

Hviling.

Nærmiljøet vårt

Nærmiljøet vårt