Bærekraftig i et prosessorientert arbeid

Bærekraftig i et prosessorientert arbeid

 «Bærekraftig» er barnehagens paraply for vårt prosessorienterte arbeid fremover.

Hvordan tenker vi på Månegruppa å gripe an dette? 

 Hvor stort skal vi tenke? 

Hvilke rammer skal vi ha? 

14. februar stopper vi opp litt for å markere denne prosessen i form av et karneval. Her skal vi vise frem hvor langt vi har kommet i prosessen. 

Bærekraftig utvikling

«Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det. Barnehagen har derfor en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn.» (Rammeplan)

«Bærekraftig utvikling handler om at mennesker som lever i dag, får dekket sine grunnleggende behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine. Det handler om å tenke og handle lokalt, nasjonalt og globalt. Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå at dagens handlinger har konsekvenser for fremtiden.» (Udir.no)

«Barnehagen skal legge grunnlag for barnas evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet. Barna skal gjøre erfaringer med å gi omsorg og ta vare på omgivelsene og naturen. For samiske barn betyr dette å leve i samklang med, nyttiggjøre seg av og høste av.

Barna skal få naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold, og barnehagen skal bidra til at barna opplever tilhørighet til naturen.» (Rammeplan)


Vi på Måne har valgt ut «søppel» i vårt prosessorienterte arbeid. Dette krever at vi voksne skaffer oss kunnskap om søppelsortering og legger til rette for det.  Det krever også at vi gir barna inspirasjon og tilbyr dem materiale, legger frem bøker, setter på egnede program, etc.

 

IMG_1102.JPG

 

Hvordan kan vi jobbe prosessorientert med 3-åringen?

Hvordan møter vi 3- åringen i deres tanker? 

Hvordan kan barn og voksne være sammen i læringsprosessen? 

 I en tid har vi sett at barna på Månegruppa har vært opptatt av store biler og maskiner. Hvordan kan vi ta med oss dette i denne prosessen?

 Hvordan få til et faglig samspill mellom barn og voksne og barna imellom?

Hvordan kan denne prosessen føre til ny kunnskap og en dypere forståelse hos 3- åringene? 

Hva tilbyr vi barna som kan sette igang en tankeprosess? 

 

IMG_1101.JPG
IMG_1100.JPG
IMG_1099.JPG

Bilder fra «Litt av en jobb» , nrk super.

Kunst, kultur og kreativitet

Kunst, kultur og kreativitet

Vi utforsker snø inne

Vi utforsker snø inne